середа, 25 січня 2017 р.

Шляхи формування професійної компетентності сучасного педагогаКомарніцький Богдан Ярославович,
вчитель історії та правознавства Плотицької ЗОШ І-ІІ ст. 
Оновлення освіти потребує від педагогів вмілого використання як традиційних так і інноваційних  форм діяльності. Сучасна школа потребує сучасного учителя. Компетентна, оптимістична, гуманна, інтелігентна, креативна, творча особистість – таким має бути учитель теперішнього і майбутнього.
Сучасний учитель повинен уміти творчо засвоювати знання, критично осмислювати здобуту з різних джерел інформацію. Якщо педагог не буде слідкувати за досягненнями психолого-педагогічної науки, не оволодіватиме інноваційними технологіями та інтерактивними методиками, не навчиться  впроваджувати ІКТ та ППД – такий учитель не зможе забезпечити  якісної освіти та дати оптимальний результат.
Професійна компетентність вчителя – інтегроване професійно особистісне утворення, в якому внутрішні ресурси людини, її особисті якості та здібності розглядаються як джерело й критерії ефективної предметної діяльності в системі освіти.
Для формування і підвищення власної професійної компетентності педагог повинен: 1) приймати власні рішення та нести відповідальність за них
2) удосконалювати педагогічну майстерність, себто підвищувати рівень професійної компетентності через систему методичної роботи навчального закладу, в основу якої має бути покладений індивідуальний підхід.
3) займатися самоосвітою, яку необхідно розглядати як власну цілеспрямовану пізнавальну діяльність. 
4) постійно відстежувати результати своєї роботи, користуючись напрацьованою системою само моніторингу.
5) вміти володіти інформаційними технологіями, добувати, опрацьовувати й використовувати різні види інформації з різноманітних джерел
6)  мати здатність  до  саморозвитку,  творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможності; готовність і потреба навчатися протягом усього життя
7) вміти  вступати в комунікацію, бути зрозумілим; спілкуватися без обмежень усно, писемно, рідною й іноземними мовами 
8) оволодівати досягненнями культури; розуміти інших людей, їх індивідуальності і відмінностей за національними, культурними, релігійними й іншими ознаками.
Професійна компетентність вчителя – поняття динамічне, багатогранне й багатоаспектне, його зміст змінюється у відповідності із процесами, що відбуваються в суспільстві й освіті. Структура професійної компетентності також повинна періодично видозмінюватися, корегуватися в зв’язку зі стрімким розвитком науки й практики. 

2 коментарі:

  1. Освіта є соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя реалізується державна політика у створені інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури, збереженні і примноженні культурної спадщини й формуванні людини майбутнього, а також забезпечується Конституційне право громадян України на здобуття повної загальної середньої освіти. Все це висуває проблеми підготовки вчителя, його професійного становлення і професійної компетентності, яка є, як Ви правильно написали, динамічною і багатогранною, що змінюється у відповідності з змінами в освіті. Успіх інноваційних змін, у першу чергу залежить від учителя, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості особистості.
    Успіхів Вам у нелегкій праці педагога, Богдане Ярославовичу!

    ВідповістиВидалити
  2. Богдане Ярославовичу! Дякую за цікаву та змістовну статтю, корисну інформацію для вчителів історії. Творчих вам успіхів!

    ВідповістиВидалити