пʼятниця, 20 січня 2017 р.

Використання інноваційних технологій навчання на уроках біології як умова розвитку фахової компетентності вчителяКучер Людмила Андріївна, вчитель біології Великоглибочецької ЗОШ І – ІІІ ст. ім Я. Стецька
Вчитель вищої категорії, вчитель-методист


Мета доповіді: показати як використання інноваційних технологій навчання на уроках біології сприяє розвитку фахової компетентності вчителя, більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу, розвитку творчих здібностей школярів та формуванню ключових компетентностей учнів; окреслити шляхи розв’язання проблеми підвищення ефективності уроків біології та результативності навчально-виховного процесу.
Педагоги не можуть успішно когось навчати, якщо в цей же час не вчаться самі.
Алі Апшероні
Сьогодні, як ніколи раніше, перед школою постає проблема виховання свідомої людини, з достатньо сформованими компетентностями, які дають їй змогу активно інтегруватися в українське та європейське суспільство. Саме копетентнісний підхід має подолати прірву між освітою і вимогами сучасного життя, що знайшло відображення у провідних освітянських документах.
Педагогічна компетентність учителя – це єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.
Здійснити якісну освіту може тільки висококваліфікований, творчий, соціально-активний, конкурентоспроможний педагог, зорієнтований на гуманістичні цінності: гнучко адаптуватися в змінних життєвих ситуаціях; самостійно критично мислити; використовувати сучасні технології; генерувати нові ідеї; бути комунікабельним; контактним у різних соціальних групах; розвивати свої духовність, інтелект, культурний рівень.
Компетентність педагога залежить від рівня сформованості трьох груп компетенцій, якими має володіти вчитель нової формації: предметно-орієнтовані, загальнокультурні (світоглядні), методологічні (психолого-педагогічні).
Учитель-професіонал повинен не тільки досконало володіти своїм предметом, а й уміти організовувати діяльність учнів та передбачати її результати. Методологічні компетентності формуються у результаті участі вчителя в роботі семінарів, творчих груп, конференцій, майстер-класів, а також у різноманітних фахових конкурсах. Важливе значення має також підготовка учителів в ТОКІППО, що сприяє розвитку їх творчих здібностей, нестандартного мислення, формуванню вмінь та навичок здійснювати навчально-виховний процес на інноваційному рівні.
Тому можна виділити основні шляхи розвитку професійної компетентності педагога: робота в методичних об’єднаннях, творчих групах; різні форми педагогічної підтримки: семінари, конференції, майстер-класи; активна участь у педагогічних конкурсах і фестивалях; поширення власного педагогічного досвіду; використання ІКТ; дослідницька діяльність; інноваційна діяльність, освоєння нових педагогічних технологій. Але жоден з перерахованих способів не буде ефективним, якщо педагог сам не усвідомить необхідність підвищення власної професійної компетентності.
Переконана, що застосування під час викладання біології інновацій, які б спонукали учнів до творчості, створювали атмосферу розкутості, емоційного піднесення, вчили критично мислити, відстоювати свою позицію є необхідністю сучасності. Інновації, на мій погляд, завжди повинні бути мотивованими і орієнтованими на конкретного вчителя та його учнів. У результаті будь-якого творчо працюючого вчителя складається власна методика навчання й виховання, в основі якої можуть бути різні педагогічні технології.
У своїй практиці використовую методи таких інноваційних технологій: методики розвитку критичного мислення, ейдетики, інформаційно-комп’ютерних, дослідницьких, інтерактивних технологій навчання.
Моя професійна діяльність полягає в тому, щоб учні на уроках спілкувалися, думали, творили, а саме навчання було успішним процесом самопізнання й саморозвитку.  Намагаюся будувати уроки таким чином, щоб школярі закріплювали матеріал не шляхом простого заучування і переказування біологічної термінології, а шляхом розвитку критичного мислення вирішення практичних завдань. Моделюючи  урок, на етапі  евокації – використовую такі навчальні стратегії, як «Мозкова  атака», «Створення проблемної ситуації», порушення послідовності; під час усвідомлення використовую інтерактивну систему позначок «ПОМІЧ», аргументи на картках, взаємне навчання; закінчую урок рефлексією – цей етап розпочинається як індивідуальний процес, а закінчується спільним обговоренням учнями вивченого, складанням схем, таблиць з теми тощо. Це дає можливість: активізувати мислення учнів, мотивувати й стимулювати їх діяльність, залучити їх до творчого продуктивного навчання, розвивати вміння логічно й аргументовано викладати матеріал, формувати навички колективного спілкування, розвивати почуття взаємодопомоги.
Інтерактивне навчання створює  комфортні умови  для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну самостійність, має можливість самореалізуватися. У своїй педагогічній діяльності використовую методи різних груп інтерактивних технологій: колективно-групового навчання (дерево проблем, броунівський рух), кооперативного навчання (робота в парах, трійках, групах), опрацювання дискусійних питань (дискусія, метод «Прес», «Займи позицію» тощо), технологій ситуативного моделювання (імітаційні, симуляційні, сюжетно-рольові ігри).
Сьогодні для реалізації основних завдань освіти досить часто виникає потреба пошуку нових форм подання навчального матеріалу. Такими є мультимедійні та динамічні презентації, сервіс Web 2.0 «learningapps», використання яких сприяє комплексному сприйняттю й кращому запам’ятовуванню інформації. Звісно, не кожен урок потребує такого супроводу. Але в загальній біології є теми, до яких підібрати наочний матеріал дуже нелегко, наприклад, вивчення молекулярного та клітинного рівнів життя. Завдяки анімаційним ефектам такі складні процеси, як біосинтез білка, трансляція, фотосинтез стають більш доступними і зрозумілими. При цьому учням спочатку демонструю загальну схему процесу, а потім відпрацьовую кожен його крок. Ще ніколи педагоги не отримували такого потужного засобу навчання, що включає в себе здатність учителя орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасної освіти. Учитель має розуміти, що використання комп’ютера в навчально-виховному процесі відкриває перед ним багато перспектив. Тому ІКТ-компетентність вважають складовою професійних компетенцій, якими має володіти вчитель-предметник на сучасному етапі модернізації освіти, і включає у себе здатність учителя вирішувати професійні завдання з використанням сучасних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють йому правильно оцінювати ситуацію і приймати ефективні рішення в професійно-педагогічній діяльності.
Важливе місце в навчально-виховному процесі займають дослідницькі технології навчання: диференційовані лабораторні та практичні роботи, дослідницькі та експериментальні задачі, міні-дослідження, домашні експерименти та метод проектів. Вони надають можливість перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання, сприяють набуттю учнями життєвого досвіду, необхідного для формування ключових компетентностей. Саме під час лабора­торних і практичних робіт учні набувають навичок у постановці та проведенні експери­ментів, дослідів, їх результати допо­магають осягнути різноманітні явища повсякденного життя, що сприяє подоланню прірви між щоденною реальністю, з одного боку, і теоретичним матеріалом біль­шості уроків, – з іншого. Інколи для учнів з високим рівнем знань вико­нання лабораторних чи практичних робіт надто легке. У такому випадку пропоную старшокласникам знайти власний шлях досягнення мети пев­ної роботи, оскільки вони вже мають сформова­не логічне мислення. А учням 6 – 8 класів більш цікаво розв’язувати творчі завдання після виконання лабораторної чи практичної роботи, що спонукає їх до прак­тичного застосування здобутих знань. Наприклад, під час лабораторного дослідження будови клітини листка елодеї учні отримують завдання: уявіть, що вам надали унікальну можливість створити клітину нового організму в приміщенні лабораторії Інституту клітинної інженерії. У вашому розпорядженні є окремі частини клітин. Опишіть послідовність своїх дій під час створення клітини нового організму.
Або ж після лабораторного дослідження будови моху учням пропоную продовжити речення: для того щоб вижити на суходолі, мох попросив у чародія... Як ви вважаєте, що такого важливого міг попросити для себе мох? Розвитку творчих здібностей учнів сприяє розв’язання дослідницьких біологічних задач. Наприклад, під час вивчення теми «Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції» пропоную учням розв’язати задачу: чи можна крокодила назва­ти теплокровною твариною, адже у нього чотирикамерне серце, як у ссавців та птахів? Для цього організо­вую гру, у якій діти діляться на дві команди: одна з них збирає докази для підтвердження позитивної відповіді на запитання, інша – негативної. Вивчаючи тему «Імунна система. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація» учні з’ясовують чому в Англії за часів Дженнера найвродливішими жінками вважали молочарок? (Розв'язання. Молочарки інфікувалися коров’ячою віспою, яка у них про­ходила в легкій формі. Набу­тий імунітет до віспи рятував життя, а на обличчі не було потвор­них рубців).
Метод проектів поєднує кілька сучасних підходів: особистісно зорієнтований та комунікативно-діяльнісний. Він навчає окреслювати цілі, планувати роботу, презентувати результати, передбачає високу активність і незалежність виконавців. На уроках біології та в позакласній діяльності організовую роботу над різними видами проектів: інформаційними, творчими, практично-організаційними, дослідницькими, екологічними.
Програма біології досить складна. На уроках учням необхідно опрацювати й запам’ятати велику кількість біологічних термінів, понять, явищ, процесів. На певному етапі учні пам’ятають матеріал, але коли накопичується нова інформація, що не вимагає повторення попередньої, пам’ять стирає невикористане. Щоб запам’ятовування було довготривалим інформація повинна сприйматися через уяву, фантазію, творчість. Використання елементів ейдетики сприяє розвитку уяви, образного мислення та їх усвідомленого використання, дає можливість складні теми подавати у вигляді порівнянь з явищами, предметами і фактами з життя. До прийомів ейдетики належить використання образів, знаків, малюнків, асоціацій, віршованих рядків, порівнянь, аналогій тощо. Наприклад, при вивченні теми «Синтез білка» у 10 класі етапи біосинтезу можна порівнювати з випіканням торта: код ДНК – як рецепт торта; транскрипція – як переписування рецепту;  активація амінокислот – як підготовка продуктів; трансляція – як випікання коржів; набуття білковою молекулою певної конформації – як оформлення торта. Енергію АТФ можна порівняти з роботою іграшкової пружини, функції і-РНК – з роботою перекладача тощо. Коли в учнів працює уява і фантазія, вони без особливих зусиль запам’ятають навіть складні для сприйняття процеси та явища. Технології ейдетики надзвичайно гармонійно доповнюють всі технології та методики навчання, забезпечують радісну, веселу атмосферу на уроці, дають можливість реалізувати основні дидактичні принципи навчання.
Удосконалення навчального процесу неможливе без моніторингу якості навчальної діяльності.  Регулярність вимірювання дають змогу дослідити динаміку зміни показників якості засвоєння знань з біології, проаналізувати помилки кожного учня та класу в цілому, і на цій підставі розробити план корекційних дій. У вересні обов’язково проводжу діагностування залишкових знань. Впродовж року здійснюю регулярне відстеження якості засвоєння учнями знань та формування вмінь і навичок. Узагальнюю результати моніторингу у графіках та діаграмах.
У світовій педагогічній практиці існує багато методик ефективного навчання, але всі вони так чи інакше – це нова комбінація старих елементів.
Сучасний розвиток суспільства веде до того, що без інноваційних методів неможливо досягти  необхідної якості освіти. Однак нехтувати традиційними методами також не варто. Тільки поєднання традиційних та інноваційних методів здатне сформувати всебічно розвинену, активну, відповідальну людину. Адже вся музика людства – це поєднання семи нот, усі намальовані картини – це поєднання трьох основних кольорів, мільйони білків у живих системах – це комбінація двадцяти амінокислот… сучасний урок – це мистецтво поєднання методик та прийомів, які дають змогу учителю відкрити учню самого себе й самореалізуватися.


Використані джерела
1.                     Гущик М. П. Про деякі аспекти застосування стратегій критичного мислення / М. П. Гущик // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 17. – С. 16-18.
2.                     Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
3.                     Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Н.П. Наволокова. – Харків: «Основа», 2012. – 176 с.
4.                     Інноваційні технології та методи навчання, Поняття [електронний ресурс]. – режим доступу: pidruchniki.com/ /innovatsiyni_tehnologiyi_metodi_navchannya
5.                     Інформаційно-комунікаційні технології Інтернет-Конференції [електронний ресурс]. – режим доступу:  konf. koippo.kr.ua/blogs/index.
6.                     Маслова В. Формування міжпредметних компетентностей у розділі «Біологія рослин»/ В. Маслова// Біологія. Шкільний світ. Газета для вчителів біологія. –2013 – № 13 (721)
7.                     Підласий І. П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя / І.П. Підласий. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 360 с.
8.                     Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник/О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун –К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192с.
9.                     Цвященко П.  Особистісно зорієнтовані та інформаційно-комунікативні технології на уроках біології/ П. Цвященко// Біологія. Шкільний світ. Газета для вчителів біологія. –2013 – № 15 (723)
10.                Шеремет, М.   Крититчне мислення в контексті задач підвищення професійної майстерності вчителя / М. Шеремет // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 29-31

5 коментарів:

  1. Людмило Андріївно, дякую за статтю, багато цікавих моментів практичного характеру обов'язково використаю на уроках. Натхнення та успіхів вам в реалізації творчих вчительських планів.

    ВідповістиВидалити
  2. Людмило Андріївно, ви досить добре розкрили питання про використання інноваційних методів і гарно це показали на прикладах.Успіхів вам!

    ВідповістиВидалити
  3. Людмило Андріївно! Дякую за цікаву та змістовну інформацію про інтерактивні та інноваційні технології, їх використання на уроках біології. Творчих вам успіхів!

    ВідповістиВидалити