пʼятниця, 20 січня 2017 р.

Професіоналізм педагога як об’єкт вивчення педагогічної акмеологіїМашталяр Ольга Михайлівна

Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
         вч.інформатики, фізики
ІІ категорія
Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня
Мета доповіді: підвищення власного рівня методологічної підготовки та зміщення акцентів діяльності на інтерактивні форми навчання, формування гармонійно розвинутої особистості, здатної до творчого пошуку, зростання і самовдосконалення, професійного самовизначення і самореалізації.
Професіоналізм сучасного педагога полягає:

 •  в досягненні гармонії особистнісно-орієнтованого виховання учня,
 • підвищення інтересу до предмету на основі поставлених проблем, завдань
 • вирішення поставлених завдань із використанням інформаційно-комунікаційних технологій та компетентностей у повсякденному житті

Актуальною наукою є акмеологія, що виникла порівняно недавно й істотно сприяє позитивним перетворенням у формуванні особистості учня. Зокрема останнім часом збільшилася кількість наукових розробок, присвячених вивченню діяльності педагога як професіонала й дослідженню професіоналізму педагогічної діяльності.
Педагогічна акмеологія — новий науковий напрямок, предметом вивчення якого є професійне становлення педагога, досягнення ним вершин у професійній діяльності, шляхи і способи удосконалення як професіонала» [3, 40-41]. Педагогічна акмеологія — галузь науки акмеології. Акмеологія походить від старогрецького «акте», що, у свою чергу, походить від слова «axis» (вістря) й означає «пік, вершина, вищий ступінь чого-небудь, цвіт, квітуча пора»; бути в акме означає «бути в повному розквіті сил, на вищому ступені розвитку» [2, 40-41]. Інакше кажучи, акмеологія предметом своїх досліджень робить цілісну людину в пору її творчої самореалізації, тобто творчої зрілості, коли на зміну процесам виховання, освіти, навчання (основні поняття педагогіки) приходять процеси самореалізації у формі самовиховання, самоосвіти, самовдосконалення, пов'язаного з реалізацією творчого задуму й отриманням бажаного результату.
Це галузь наукового знання, комплекс наукових дисциплін, об'єктом яких є людина в динаміці самоактуалізації її творчого потенціалу, саморозвитку, самовдосконалення, самовизначення в різних життєвих сферах професійної діяльності, у тому числі, в освіті. Зрілість — найдовший періоду житті людини: від самостійного вибору професії і навчального закладу до самостійного планування ритму і режиму роботи, самостійної організації свого часу і способів досягнення бажаних результатів. Предметом акмеології є процеси саморегуляції в духовній, фізичній, професійній сферах на різних етапах життя: під час вибору професії (професійного самовизначення); набуття освіти (від вступу до навчального закладу, протягом усіх років навчання, аж до випуску); під час самостійної роботи (від входження в самостійну професійну діяльність і до вищих досягнень «оптимуму» чи вершин як у власній біографії, так і в порівнянні з досягненнями інших); у пору реалізації власної діяльності в зв'язку з переходом до нових видів діяльності, аж до фінішу, тобто виходу з творчої діяльності. Нова галузь наукових знань передбачає і нові проблеми, і нові способи їх, вирішення.
Зріла людина у процесі самореалізації творчого потенціалу розвиває його, виробляючи свої власні (авторські) інтегратитвні схеми різних типів, а саме: синтезу знань, отриманих із різних джерел; приведення їх у систему з метою застосування на практиці, у процесі вирішення теоретичних і практичних завдань; здійснення зворотнього зв'язк. Інтенсивний розвиток теоретичних і прикладних акмеологічних досліджень послужив поштовхом до диференціації для багатьох наук, що розвиваються. З'явилися нові самостійні наукові напрями акмеології — педагогічна, військова, юридична, медична, управлінська, акмеологія діяльності в особливих та екстремальних умовах.
Оскільки, акмеологія розвиває зрілу особистість, яка прогресивно розвивається  та само реалізується у професійних досягненнях» [3, с.7].
В.Н.Максимова вибудувала акмеологічну концепцію шкільної освіти на таких ідеях[3, с.11].:
Основною формулою розвитку акмеологічної школи є: Особистість-Творчість-Талант-Лідер.
Для формування творчого професіоналізму педагога потрібно бути компетентним, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості учня, а саме брати активну участь у різних методичних зібраннях: інтернет - конкурсах, вебінарах, тренінгах, дистанційних курсах.
Впродовж своєї професійно-педагогічної діяльності при викладанні предметів: інформатика, фізика та астрономії використовую різноманітні технології для розвитку творчої особистості учня та розвиток  впевненості у їх знаннях, застосування набутих знань, умінь, навичок при розв’язуванні компетентністних завдань.
Для виявлення в учнів інтересу до предмета, підвищення рівня знань, сучасний урок будую на основі поєднання таких технологій:
Ø    Веб 2.0
Ø    Skype 
Ø    смарт
Ø    майнднеппінг
Ø    дистанційне навчання 
Ø    метод проектів
Ø    інтерактивні.
Для розвитку професійної діяльності педагога, який прагне розробити методику сучасного уроку, є безліч інструментів для вирішення професійних завдань: спеціальні навчальні середовища, платформи для блогів, та безкоштовні веб-сервіси, застосування яких для виконання самостійних завдань може перетворити рутинний навчальний процес в захоплюючу гру.
У своїй педагогічній діяльності використовую власно-створений навчальний блог за url-адресою: http://mashtalyar.blogspot.com/.
Використання Веб-2.0 технології дає можливість підвищувати професіоналізм педагога, виявлення творчого підходу до навчання. Позитивною стороною технології являється дистанційне навчання, а саме для виконання  класних та домашніх завдань розробляю різні вправи відповідно до теми уроку, використовуючи різні навчально-педагогічні веб-сайти: колажі, learningapps.org, онлайн тести, карти знань, онлайн дошки.
В навчально-виховному процесі блог можна використати для: розміщення матеріалів та посилань на веб-ресурси; створення публікацій; дошки оголошень; «пульту керування» учнівськими блогами; зворотній зв’язок; повно зв’язний інтерактивний сайт
Особливе місце у професійній діяльності вчителя-предметника займає колективний блог. Такі блоги мають певну мету та спільні цінності, а саме:
·     Об'єднання ресурсів
·     Залучення однодумців
·     Професійний розвиток (відкриті заняття ,спільні проекти, колективні публікації
·     Професійна експертна оцінка і самооцінка розробок, методик, публікацій .
Основною технологією для виявлення творчого потенціалу в учнів, можливості реалізувати набуті знання, захисту своєї діяльності, різнобічно, тобто компетентнісно розв’язувати поставленні завдання, експериментувати, спостерігати — метод проектів.
Використовуючи метод проектів на уроках фізики, інформатики, учні мають можливість спільно взаємодіяти із вчителем, презентувати результат  своєї роботи. Після презентації доповідача, учні попередньо поділені на дві групи: опоненти та критики
Кожна група критикує чи виявляє позитивні сторони у роботі даного доповідача. Інформація про теми проектів, роботи учнів та захист можна знайти за url-адресою: http://mashtalyar.blogspot.com/p/blog-page_16.html.
Для підвищення рівня наочності на уроці фізики, використовую такі програмні педагогічні засоби, як:  «Бібліотека електронних наочностей Фізика 10-11», «Віртуальна фізична лабораторія Фізика 10-11», «Бібліотека електронних наочностей Фізика 7-9»,  «Астрономія 11», «Методичний посібник «Фізика 7-9» та віртуальні лабораторії в мережі Інтернет.
Фізика-наука дослідницька, проте використання офісних програм тільки підвищить мотивацію знань учнів. Застосування офісних програм:
·Ms Word- створення таблиць, схем;
·Ms Excel-для виконання лабораторних робіт та фізпрактикумів, багатозадачного обчислення, побудові діаграм для розкриття фізичного експерименту.
·Ms PowerPoint- для створення демонстрацій дослідів.
Одним із важливих елементів організації навчально-виховного процесу  - це презентації, розроблені в різних програмах, а саме: Ms PowerPoint, Ms FotoStory та соціальних сервісах: Slideboom, Google; prezi, Learning Apps.org.
Технологія презентації дає можливість моделювати та демонструвати  фізичні явища, експерименти.
Майнднеппінг технологія побудована на основі трьох ідей: згортання (презентація), розгортання (презентація), ідеї вербальності (презентація).
Технології опрацювання інформації включають рівні: креативну репрезентацію змісту тексту (робота в парах), креативну екстраполяцію (складання карт), креативну інтерпретацію смислу тексту (встановлення взаємозв’язку між формулами, відображення законів використовуючи графіки).
Для створення ментальних карт використовую соціальні програми: Freemind, Mindomo та соціальний сервіс bubbls.us та Mindmap у середовищі learningapps.org. Ментальні карти можна використовувати на різних етапах уроку.
Технологію дистанційного навчання застосовую у формі консультаційної допомоги, для підсумково-контрольних заходів, для роботи з обдарованими дітьми. У своїй практиці  використовую програми Skype та TeamViewer [30, с.12].
Для роботи із вчителями розробила дистанційний курс: «Карти знань-сучасний інструмент вчителя». Курс призначений для створення карт знань, використовуючи при цьому різні програми, соціальні веб-сервіси.
Основним моїм завданням для реалізації свого дистанційного курсу було: розповсюдження новини в різних соцмережах, про початок роботи дистанційного курсу та реєстрація усіх бажаючих. Велика кількість вчителів, методистів з різних куточків України взяли участь, і за виконанні усі завдання були нагороджені відповідними сертифікатами.
Згідно акмеологічної концепції: для досягнення високих результатів та виявлення обдарованості в учнів, використовую віртуальне спілкування із учнями часто використовую соціальну мережу «Контакти»,  «Фейсбук», оскільки учні увесь свій вільний час проводять у даному соціальному середовищі, тому для кожного класу, групи створені бесіди-для обміну повідомлень згідно конкретних завдань відповідно до уроку.
Для виявлення переможця - лідера на етапі уроку перевірки знань, розробляю тестові завдання в середовищах програм Question Writer, My Test, Мастер-Тест та в соціальному сервісі learningapps.org та Google-сервісі.
У Google-сервісі після проходження онлайн тестів, учень отримує відповідний бал та можна діагностувати отримані результати.
Для багатогранності в навчально-виховному процесі щорічно проводжу тижні «Безпека дітей в Інтернеті». Впродовж виховного тижня, проводиться конкурс малюнків на відповідну тематику, уроки-тренінги для учнів, вчителів.
Для взаємодії педагога із учнями досить вдалим підходом — проведення позакласного заходу.
30 квітня 2016 року провела в Острівській ЗОШ І-ІІІ ст. відкритий виховний захід на тему: "Чорнобильська трагедія-одвічний слід на Україні: 30 років потому". Даний захід присвячений пам’яті загиблих у страшній аварії.
 Для моральної підтримки учнів та виявлення творчості у педагога, спільно із учнями 7 класу виконувала пісню: «Лелеки».
Згідно формули розвитку акмеологічного підходу, від професіоналізму педагога залежить модель розвитку та формування особистості учня, виявляються творчий потенціал учня та лідерські риси характеру, які будуть основою для вибору професії.
Для виявлення серед учнів обдарованих дітей в напрямку програмування, проводжу а рамках акцій «Година коду» відповідні уроки, що слугують підвищенням інтересу до програмування, і як результат учні отримують сертифікати.
Сучасний урок-вимога часу, яка вимагає інформативно-професійної компетентності педагога формування професійної мотивації, саморефлексії, потреби в актуалізації професійно-особистісного потенціалу педагога.
Тому для формування особистості учня, потрібно опиратись на застосування різних технологій, що стимулюють в учнів підвищення інтересу  до предмету та знань учнів.
Список інформаційних джерел:
1.              Акмеология: Учебное пособие / А.Деркач, В. Зазыкин. — СПб.: Питер, 2003. — С.135.
2.              БейсманА.Д. Греческо-русский словарь. М.: ГЛК ЮА. Шичалкина, 1991. — С. 40-41
3.              Ніколаєску І.О.Практичні основи  акмеологічного розвитку особистості в умовах освітньо-інформаційного простору: навчально-методичний посібник/ І.О.Ніколаєску.-Черкаси: ОІПОПП, 2012.
4.              Вакуленко В.Педагогічна акмеологія: досягнення і проблеми // Філософія освіти . – 2006, – №3(5). – С. 124–132.
5.              Інформатика: експерим.підручник для 10 класу./Під редак. Н.В.Морзе. - К.: Вид. Корбуш, 2008. – 592 с.: іл.
6.              Каталог соціальних сервісів Інтернету. – http://www.eduwiki.uran.net.ua/ wiki.
7.              Веб 2.0: Галас з нічого чи еволюція технології? —http://seo.blox.ua/2008/03/Веб-20-galas-z-nichogo-chi-evolyutsiya-tehnologiyi.html
8.              Google документи. – www.google.com.ua
9.              Slideshow – www.slide.com
10.         Hot Potatoes.http://hotpot.uvic.ca
11.          FreeMind.http://goldsoftware.ru/freemind/download.
12.         Патаркин Е.Д. Социальни сервисы Веб 2.0 в помощь учителю.-2-е изд.испр.- М.:Интуит.ру,2007.-64 с.
13.         Солов’яненко Денис. Філософія Веб 2.0: короткий огляд. – http://www.nbu.gov.ua/articles/2007/07sdvw.pdf.
14.         Тим О’Рейлі. Что такое Веб 2.0. – http://www.computerra.ru/ think/ 234100/.
15.         Типологія Веб 2.0. – http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki.

7 коментарів:

 1. Ольга Михайлівна, зазначені Вами технології я також намагаюся використовувати на уроках історії та права.

  ВідповістиВидалити
 2. Ольга Михайлівна, саме таким повинен бути сучасний вчитель. Для організації навчально-виховного процесу, використовуєте багато цікавих технологій, і з Вас хочеться брати приклад!

  ВідповістиВидалити
 3. Кожен вчитель професіонал своєї справи. У своїй роботі він використовує різні методи, форми роботи та ІКТ, і дивлячись на його учнів варто сказати "Ось це майстер своєї справи".

  ВідповістиВидалити
 4. Дякую за цікаву статтю! Успіхів у роботі!

  ВідповістиВидалити
 5. Дякую за цікаву статтю! Успіхів у роботі!

  ВідповістиВидалити
 6. Цікава стаття. Радію за успіхи та досягнення Ольги Михайлівни.

  ВідповістиВидалити

 7. Перед педагогом поставлено важливе завдання – здійснювати розвиток гармонійної компетентної особистості. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й вчитель, цілі та завдання його освітньої діяльності.
  Немає сумніву, що проблема ефективності, результативності педагогічного процесу може бути розв’язана лише за умови забезпечення високої компетентності та професійної майстерності кожного педагога.
  Педагог учиться все життя. Рівень професійної компетентності вчителя – це його знання, уміння, особистий досвід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність вчителя потребує постійного розвитку й удосконалення. Успіхів Вам у цій нелегкій, але цікавій праці! Хороших учнів Вам!

  ВідповістиВидалити