пʼятниця, 20 січня 2017 р.

Роль духовних цінностей у формуванні акмеологічної культури учнів


Максим Ганна Станіславівна
вчитель зарубіжної літератури Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.,
 вища категорія, старший вчитель


Актуальність проблеми
У школі все починається з учителя. І хоча результати навчання та виховання учнів залежать від  трьох чинників: хто навчає, кого навчають, як навчають, - важко сказати, що найважливіше. І лише така наука як акмеологія прослідковує  механізми і результати впливу макро, мезо  і мікро факторів, а також і природних умов на людину, з метою розробки стратегії організації його життя, яка необхідна для оптимальної реалізації  його як досконалої особистості. Наскільки висока вершина, настільки вона змістовна і багатогранна, настільки великі новаторські та оригінальні результати діяльності при досягнення акме.
На сучасному етапі в Україні відбувається становлення нової системи освіти зорієнтованої на входження у світовий освітній простір. Школа стає центром пошуку нового світорозуміння, формування нової педагогіки - співробітництва вчителя і учня в творчому процесі навчання. Її основа - компетентна, відповідальна людина ХХІ століття, яка глибоко осмислює своє життя, оволодіває мистецтвом життєтворчості, мистецтвом ефективного виконання життєвих і соціальних ролей. Необхідність акмеологічного підходу в навчально-виховному процесі очевидна, оскільки суспільство очікує від школи, що її випускники будуть комунікабельними, креативними, самостійно мислячими особистостями, які будуть прагнути до успіху й уміють самостійно будувати індивідуальну траєкторію розвитку.
В Україні вчитель завжди був втіленням найвищих духовних прагнень, а особистість педагога наділялась особливими духовно – моральними  якостями: мудрістю, справедливістю, добротою, розумом. Безсумнівно, що й особистість вчителя і його професійна діяльність повинні наповнюватися високими ідеалами та прагненнями, які  відповідають потребам саморозвитку  і необхідності удосконалення оточуючих, насамперед, учнів. Створюються нові нові педагогічні технології, актуалізуються вже відомі, оскільки явною стає неспроможність традиційної освітньої системи відповідати новим соціокультурним та економічним умовам. При акмеологічному підході домінує проблематика розвитку творчих здібностей, особистісних якостей, що сприяють реалізації індивідуальних якостей кожної дитини. Без сумніву, акмеологія значуща для підвищення якості освіти, оскільки такий підхід у даний час є одним із прогресивних і перспективних для сучасної школи.   Можу із впевненістю сказати, що нема такої сфери професійної діяльності, де би гостро не  стояла проблема професіоналізму, отже є практична доцільність такої галузі знань  як акмеологія.  Акмеологічний підхід до змісту освіти, навчання й виховання учнів дозволяє перевести школу з режиму функціонування до режиму розвитку. При цьому значно підвищується і якість освіти. Навчання стає внутрішньою потребою, а творче перосмислення дійсності стає провідним. . Акмеологічний підхід дозволяє вирішити проблему ефективно й оперативно. Саме у своїй практиці,  я опираюся на акмеологію як науку, яка обрала предметом вивчення людину. Мої учні повинні досягти вершин у своєму розвитку, знаходитися в акме – перебувати на вищій сходинці.
Теоретичні аспекти обґрунтування досвіду
Вивчення феномену особистісного потенціалу вчені займаються не так давно. Акмеологія як самостійна наукова дисципліна почала розвиватися в 90-х роках ХХ століття. Основним поштовхом до цього стали роботи видатного психолога М. Рибнікова в 1928 році.  Б. Ананьєв у 1968 році в монографії «Людина як предмет пізнання» виділив акмеологію в системі наук  про людину. Термін „акмеологія” походить від давньогрецького „акме” і визначається як „вища  точка, зрілість” (в дослівному перекладі „акме” – вершина, розквіт або вістря). У давнину греки словом „акме” називали період віку в людському житті, коли проявляється зрілість всього, на що здатна ця людина, коли  знаходяться на вершині всі її можливості та сили . В Україні також помітно посилюється увага до акмеологічної науки: створено наукову організацію «Українська Академія Акмеологічних наук» на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, діє 24 осередки Академії у різних містах і регіонах нашої країни , з 2010 року видається журнал «Акмеологія в Україні: теорія і практика», здійснюються наукові дослідження і проводяться конференції з  акмеологічних проблем. А. Деркач, один із засновників акмеології як самостійної науки, зазначає, що основним завданням є пошук закономірностей розвитку людини в характеристиках індивіда, особистості, суб'єкта діяльності, а також досягнення нею найвищого або оптимального рівня. Однак, щоб досягти цього, необхідно ще в дошкільному , шкільному та юнацькому віці сформувати у собі характерні риси особистості незалежно від майбутнього фаху, ці риси визначив у концепції особистісної злілості російський академік А. Реан. Згадані риси можна з успіхом виховувати під час вивчення загальноосвітніх навчальних дисциплін.
Провідна ідея досвіду
 Уроки зарубіжноїї літератури - це надійний педагогічний інструмент формування світоглядної позиції юної людини. Предмет дає унікальну можливість учневі інтегруватися у площину художньго твору, глибоко проникнути у світ письменника, збагатитися ідеями світобачення, спроектувати власну особистість і світ автора, відшукати своє місце у житті, орієнтуючись на справжні цінності.
Мої учні більшу частину часу проводить у середовищі, де зазнають  впливу з  боку масової культури й шоу бізнесу.  Справжньому мистецтву прорватися крізь шар буденності  важко, тому мої уроки зарубіжної  літератури в школі стали тією системою координат, тим місцем у часі й просторі, де мої учні можуть  вийти за межі суто життейських інтересів  і піднятися до рівня усвідомлення цінностей життєвих.  Адже саме так реалізується проблема «Роль духовних цінностей  у формуванні акмеологічної культури учнів». Від житєйських інтересів – до  життєвих істин, від  світу повсякденних проблем –  до духовної вертикалі, від масової культури – до надбань класичного мистецтва! Через осягнення – до навчальних досягнень!  - ось що є гаслом  мого уроку літератури. Уроки літератури пропонують багатий виховний інструментарій, в тому числі і сугестивну волю висловлювань класиків літератури та їхніх героїв. Прагнення пізнати себе, зважити потенційні можливості генетично закладені в кожній людині і потребують відповідних технологій розвитку. На кожному етапі розвитку особистості є свій стан АКМЕ. Завдання вчителя - спрямувати діяльність таким чином, щоб кожен етап акумулював досягнення і стимулював розвиток потенційних можливостей. Ці завдання можуть вирішуватися завдяки сучасним акме-педагогічним технологіям, що, по своїй суті, розвивають особистість і виховують. Ідеал сучасної особистості - особистість високоморальна і конкурентноздатна. Загалом майбутнє за акметехнологіями, тому що конкурентноспроможність - це постійний рух до вершини, вершини з людським обличчям.
Прогнозовані шляхи досягнення результату
За роки викладання зарубіжної літератури в кожного вчителя з'являються свої педагогічні ідеї - знахідки, родзинки, відкриття. Власну стратегію пошуку я спрямувала на роль духовних цінностей у формуванні акмеологічної культури учнів. Без подібного творчого синтезу школа неспроможна виконати моральні, етичні, громадські завдання, покладені на неї суспільством.
Акмеологічний підхід у викладанні зарубіжної літератури розвиває у школярів:
- здатність до наукових і літературних досліджень;
- уміння працювати з різними джерелами інформації;
- мобільність, уміння брати участь в організації уроку;
- уміння працювати в малих групах, працювати в команді;
- уміння самостійно приймати рішення;
- розуміння відповідальності за результати своєї діяльності;
- прагнення до самовдосконалення,  до  творчої праці з учителем;
- навички володіння комунікативною культурою;
- здатність до критичного мислення;
- вміння займати активну життєву позицію;
- шукати нестандартні рішення за будь-яких конфліктних ситуацій.
У системі акмеологічного підходу  до формування світоглядної позиції учнів доцільним є використання проектних проблемно-пошукових і комунікативних технологій і технологій дослідницького характеру. Навчальний процес вибудовується на високому рівні труднощів. Перед учнями ставляться вимоги самостійного здобуття нових знань не лише з літератури, а й з інших навчальних предметів, генерування ідей, внесення конструктивних пропозицій. Інтерактивні методи навчання створюють необхідні умови як для формування життєвої  та навчальної компетентності учнів, так і для розвитку й виховання активних громадян з відповідною системою цінностей.
Мій досвід переконує, що педагогічна акмеологія - нова сфера гуманітарних знань, покликана вивести сучасну школу на новий рівень інноваційного розвитку. Виховати зрілу особистість, здатну до життєтворчості, тобто до плідного життєздійснення на благо собі, своїм близьким та людству загалом.

Список використаних джерел
1. Бодалев А. А. О предмете акмеологии // Психологический журнал. – 1993. – №1. – С. 73 – 78.
2. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. – М.: РАУ, 1993. – 280 с.
3. Кошарна Н.В. Акмеологічний підхід у становленні професійної компетентності майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / Н.В. Кошарна. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua
4. Максимова В. Н. Акмеология: новое качество образования: книга для педагога [Текст] – СПб. : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. – 99 с.
5. Маркова А.К. Психология профессионала. – М.: Издательство РАГС., 1996
6. Мачинська Н. Деякі аспекти педагогічної акмеології // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 3. – С. 51-58
7. Пальчевський С. С. Акмеологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Кондор, 2008. – 398 с.
8. Відеофільм “Акме педагогічної компетентності”. Режим доступу: http://novosvit.pp.ua/videofilm-akme-pedahohichnoji-kompetentnosti/2 коментарі:

  1. Широко розкриті теоретичні та практичні аспекти акмеології, які спрямовують вчителя на необхідність постійного професійного росту. Позитивно те, що вчителька прогнозує шляхи досягнення результату у викладанні зарубіжної літератури при використанні педагогічної акмеології. Стаття та презентація заслуговує уваги та опрацювання.

    ВідповістиВидалити
  2. Ганна Станіславівна - дуже талановитий учитель. А дана стаття це ще раз доводить.

    ВідповістиВидалити