пʼятниця, 20 січня 2017 р.

Акмеологічна стратегія професійної діяльності сучасного педагогаДільна  Оксана  Ярославівна
  вихователь ДНЗ  дитячого  ясла-садка  «Теремок» с. Мишковичі

 ІІ  категорія

                                                                                                  

     

     
Мета  доповіді: формування та удосконалення   професійної  компетенції  педагога  для  здійснення  постійного  професійно-особистісного  розвитку, самовдосконалення  і  самореалізації  в  умовах особистісно-зорієнтованого  навчання.
        Дошкільне  дитинство  є  унікальним  і  особливим  періодом  розвитку   особистості, формування  її  «Я-концепції»  та  стратегії  майбутньої  життєдіяльності. Тому  центральним  вектором  дошкільної освіти  є  створення  необхідних умов не  тільки  для  повноцінного  розвитку  дитини,  а й для  виховання   яскравих  особливостей  за  умови  досягнення  високого  професіоналізму  та  постійного  фахового  самовдосконалення  самих  вихователів.
       Сучасний  вихователь  дітей  дошкільного  віку – це  професіонал  який  орієнтується  в  наукових  досягненнях, в  інновація психолого-педагогічної  науки, володіє  різними  технологіями  здатної  до  саморозвитку, самовдосконалення, само проектування  в  різних  сферах  життєдіяльності, в  тому  числі  в  професійній.
        Проблема  професіоналізму як  категорія  акмеології, що  виражається   через  професійну  компетентність сьогодні  знаходиться  в  центрі   уваги.
                                                      -1-
      Останнім  часом  підгрунтям   дослідження   сутності, структури  та  формування  професійної  компетентності  майбутніх  педагогів,  у  тому  числі і вихователів,  стали ідеї  акмеології, педагогічної  акмеології, що  передбачають наявність значного  потенціалу  акмеологічного  проектування.
      Об’єднувальним фактором  цих  процесів  є акмеологічний  підхід як вивчення  і  здійснення  практичного  вдосконалення   педагога  через  перетворення  наявного  професійного  рівня  розвитку  у  вищий, оптимальний.
    Свого наукового вирішення чекає  розробка  конкретних  технологій  формування  майбутніх  вихователів   дошкільних  навчальних закладів  професійної  компетентності, що ґрунтується на акмеологічному  підході.
    Педагогічна  акмеологія – наука  про  шляхи  досягнення професіоналізму  в   праці педагога. Головним  результатом роботи  педагога  є  наявність  позитивних якісних  змін в: оволодінні   уміннями, знаннями  та  навичками, що  відповідають  освітнім  стандартам, які  прийняті  в  суспільстві; формування  якостей  особистості, які  необхідні для  активної  життєдіяльності  особистості.
 Отже,  сутність  педагогічної  акмеології  полягає в :
-         визначеність  шляхів досягнення педагогом  професіоналізму;
-         гуманістичній  організації  та  розвиток  особистості  дошкільників  засобами  окремих  предметів;
-         виборі  педагогом  способів  своєї  діяльності з  урахуванням  методів і  цілей.
Педагогічна  акмеологія  виділяє  такі  рівні  та  етапи  професіональної  діяльності  і  зрілості  особистості педагога:
-         рівень  оволодіння  професією (рівень має  на  меті  адаптацію  до  професії, первинне  засвоєння  норм, технологій тощо)
                                               -2-
  -   рівень  педагогічної   майстерності (рівень  передбачає використання  у  своїй  діяльності  кращих  зразків  передового  педагогічного  досвіду, оволодіння  прийомами індивідуального  підходу  до  дітей, здійснення  особистісно-орієнтовного  навчання.)
-  рівень  педагогічної  творчості(рівень  передбачає внесення  особистісного  творчого  вкладу, внесення  авторських пропозицій, які  стосуються  окремих  завдань, прийомів, засобів, методів, так  і створення  нових  педагогічних систем навчання  і  виховання.)
     Проблема навчання  логіко-математичного розвитку дітей завжди хвилювала багатьох науковців та педагогів. Особливий внесок у цьому напрямку зробили : Й.Г.Песталоцці, К.Д. Ушинський, Я.А.Коменський, Ф.Фребель, С.Русова та інші.
       Працюючи над проблемою  розвитку  логічного  мислення  у  дітей  дошкільного  віку,  часто  замислююсь: «Чому  один і  той  же  матеріал  одна  дитина схоплює  миттєвого, друга- повільно, а третя взагалі не  розуміє?». Чи не тому, що в першому  випадку  ми образно сіємо  зерно вже в  підготовлений грунт, а в другому – в зораний, але не якісно, а в  третьому- на висушений грунт, якого  не торкалося рало? І грунт цей – сформованість  у  дитини   логічних  прийомів  мислення: вміння  порівнювати, аналізувати. Ми  ставимо перед  дитиною завдання порівняти, а вона незнає як це зробити. Отже, починати  треба  з  підготовчого  грунту, з розвитку  логічного  мислення – азбуки  навчання. Саме  тому  вихователь повинен  передбачити весь процес  послідовності роботи, подавати  матеріал  так, щоб  його  сприймали і  розуміли  усі діти. Створити  такі  умови, де б дитина  почувалась  вільною  і  сама  хотіла  пізнавати.
     У  «Базовому  компоненті  дошкільної освіти»  зроблено акцент  на  логіко-математичному  розвитку  дітей  дошкільного  віку.                                              -3-
Формування сенсорно-пізнавальної  та  математичної  компетенцій – важлива  лінія  розвитку  дитини. При  цьому  передбачається  опанування  дошкільнятами  логічних  операцій  аналізу, синтезу, порівняння, зіставлення, узагальнення,  серіації, класифікації геометричних фігур, предметів та їхніх  сукупностей.                               
Також  розмірковування, доведення  правильності  власних  суджень, встановлення  причино-наслідкових зв’язків тощо. У дошкільному віці з  метою  розвитку логічного  мислення  дітей  удосконалення обчислювальних  умінь  використовують  різні  види  і  типи нескладних задач і вправ, а  поряд з типовими задачами широко  використовують  нестандартні(віршовані задачі, задачі-жарти, логічні задачі).
     На  сучасному  етапі  навчання  й  виховання  в  дитячому  садку потрібно  змінювати  пріоритети  навчання: на  перший  план  висувати  його розвивальну  функцію- культ  самостійності  і  нестандартності  думок.
   Існує  афоризм : « Якщо  подарувати  людині  одну  рибину, вона  буде  ситою  один день. Якщо  подарувати  дві, буде ситою два  дні. А  якщо  навчити  ловити  рибу – буде  ситою все  життя». Так і в навчанні :хоч  скільки  б  у  дитини  було  предметних  знань і вмінь, старанності, сумлінності – їх  все  одно  буде замало  для  подальшого  успішного  навчання  і  розвитку.
         Саме акмеологічний  підхід  в  якості  мети  освіти  пропонує  цілісний  розвиток  людини і в якості  найвищої цінності розглядає  індивідуальність. Індивідуальність як  вищий рівень  цілісного  розвитку  особистості.
      Акмеологічний  розвиток  педагога  відбувається  найбільш  інтенсивно, коли  він  включається  в  дослідно-експерементальну  роботу та  інноваційну  діяльність.
                                                    -4-
      Кредо  педагога-акмеолога: «Можна  навчити  кожного  і  можна  забезпечити  розвиток  кожного». Такий  підхід спонукає до постійного пошуку, спираючись на  психологічну  закономірність.
    Щоб  досягти  великих  результатів, я  вміло  користуюсь  своїми  знаннями, правильно  і доступно  подаю їх  дітям.
 Для  виявлення  інтересу у  дошкільнят на заняттях використовую  інтерактивні  методи:             
-         метод каруселі;
-         метод мікрофон;
-         метод неперервних думок;
-         метод чарівних перевтілень.
Також  застосовую  на  заняттях  елементи  ейдетики, використовую  яскравий  матеріал «Логіки  світу»(І.Б. Стеценко)
      
     Акмеологічний  підхід  формує  високу  мотивацію  досягнень, прагнення  до успіху, творчості, до  високих  результатів, до  відродження  духовного  світу  людини, до  духовного  розвитку і духовної  зрілості  особистості. На  мою  думку, для  досягнення  акмеологічної  вершини вихователю  слід  працювати  над  собою  в  рамках  програми індивідуально-професійного  саморозвитку, вдосконалювати  свій професійний  рівень, - отримуючи  винагороду  - знання  своїх дошкільнят.

                       
    Список   інформаційних   джерел
1.    Базовий компонент дошкільної освіти/Науковий керівник   А.М.Богуш. – К.: Редакція журналу «Вихователь-методист дошкільного навчального закладу». – 2012. – 28с.
2.    Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське           дошкілля»  /О.І.Білан, О.Л.Максименко та ін.. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264с.
3.    Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль:Мандрівець, 2012. – 104с.
4.    Баглаєва Н. Розвиток логічних умінь дитини / Н.Баглаєва //  Дошкільне виховання. -2000.- №10 – с.8-10.
5.    Баглаєва Н.Логічно-дидактичні ігри / Н.Баглаєва // Палітра педагога. – 2000. - №1 – с. 14-17.
6.    Лебедєва З.Є. Формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку. – К:Вища школа.
7.    Леушина А. М. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку –М.:Просвіта.  
8.    Яловська О.О. Розвиваємо руку-розвиваємо мозок.-Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 227с.
9.    Шапаренко Х.А. Особливості формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти.
10 .Акмеология:Учебное пособие/А.Деркач,В.Зазыкин: -СПб: Питер,2003.-256с.
11.Гагин Ю.А.Акмеологические очерки педагогического совершенства-СПб.БПА,1999.-156с.
12.КузьминаН В Предмет акмеология.- СПб.:Политехника,2002,-189с.
13.Псыхолого-акмеологическое обеспечение саморазвития личности в системе непрерывного образования/ Под.ред. А.А.Деркача,-М :Изд-во РГС,2002,-357с.
14.Деркач А.А.,Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин професионализма.-М: РАУ,1993.-208с.

Немає коментарів:

Дописати коментар